DAMGA - CUMHURİYET & FRAGMANLARDA, OKUNAKLI, SÜPER DAMGALAR

Fragmanlarda okunaklı damgalar, Süper Kondüsyon