VAHDET VURAL

AKŞAMCI

K 6 P 5-6 PLAKTA DERİN ÇİZİKLER VE KAPAKTA YIRTIK, LEKE VAR