SOLD

Osmanlıca Harp Mecmuası Dergisi 15.sayı 2.yıl 1332, Kapakta Uzak harp cephelerini teftişde: Niş şehrinde Bulgar kumandanı, başkumandan vekilimiz Enver Paşa'ya bu yoldan geçen kıt‘âtımıza dair nakl ederken

Ciltten Çıkma